اخبار دوره آموزش PLC-Basic ارسال شده در : ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری:

 14 مرداد الی 17 مرداد 1397

مدرس:

جناب آقای مهندس گمرکی

تعداد شرکت کنندگان:

20 نفر

محل برگزاری:

شرکت سیمان ساوه

 

شرکت کنندگان در دوره می توانند گواهینامه خود را در بخش جستجوی گواهینامه مشاهده نمایند.