اخبار

عنوان: دوره آموزشی ژنراتور های اضطراری

توضیحات:این دوره ازتاریخ 22 مرداد الی 25 مرداد97 درپالایش و پخش اراک برگزارشد.

عنوان: دوره آموزش PLC-Basic

توضیحات:این دوره ازتاریخ 14 مرداد الی 17 مرداد97 درسیمان ساوه برگزارشد.

عنوان: دوره آموزشی PCS7-Advanced

توضیحات:این دوره ازتاریخ 24 تیر الی28 تیر97 درپالایشگاه اراک برگزارشد.

عنوان: دوره آموزشی تعمیر و نگهداری UPS

توضیحات:این دوره ازتاریخ 24 تیر الی 25 تیر97 درمجتمع سیمان ساوه برگزارشد.

عنوان: دوره آموزشی نقشه خوانی در برق

توضیحات:این دوره ازتاریخ 2 اسفند الی 5 اسفند 96 درمجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم برگزارشد.

عنوان: دوره آموزشی جامع PLC

توضیحات:دوره آموزشی جامع PLC در تاریخ 4 الی 9آذر در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد

عنوان: دوره آموزشی ترانسفورمر

توضیحات:دوره آموزشی ترانسفورمر در تاریخ 12الی 14 بهمن در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی آنالایزر پیشرفته

توضیحات:دوره آموزشی آنالایزر پیشرفته در تاریخ 28 الی 30آذر در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی مدیریت استرس

توضیحات:دوره آموزشی مدیریت استرس در تاریخ 21 الی 23 آذر در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی فرمول نویسی پیشرفته Excel

توضیحات:دوره آموزشی فرمول نویسی پیشرفته Excel در تاریخ 19الی 21 آذر در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی گزارش نویسی صنعتی

توضیحات:دوره آموزشی گزارش نویسی صنعتی در تاریخ 25 الی 27 آبان در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: عیب یابی موتورهای الکتریکی

توضیحات:دوره عیب یابی موتورهای الکتریکی در تاریخ 17الی19 مهر ماه 95 در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی توسط مهندس رمضانی برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی ترانسفورمر- مقدماتی

توضیحات:دوره آموزشی ترانسفورمر- مقدماتی در تاریخ 6 تا 8 مهرماه 95 در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی Excel-Basic

توضیحات:دوره آموزشی Excel-Basic در تاریخ 6 الی 8 شهریور 95 در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی Vibration-Bentley Nevada

توضیحات: دوره آموزشی Vibration-Bentley Nevada در تاریخ 27 الی 28مرداد در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: انبار داری مقدماتی

توضیحات:دوره آموزشی انبارداری مقدماتی در تاریخ 3 الی 5 مرداد در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی 5S (سامان دهی محیط کار)

توضیحات:دوره آموزشی 5S در تاریخ 29 الی 30 تیرماه 95 در مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی نظام پیشنهادات و انتقادات

توضیحات:دوره نظام پیشنهادات و انتقادات در تاریخ 28الی 30 اردیبهشت توسط مهندس صمدی در مجتمع پارس جنوبی پالایشگاه پنجم برگزار شد.

عنوان: دوره آموزشی آنالایزر مقدماتی

توضیحات:دوره آنالایزرمقدماتی در تاریخ 3 الی 5 مهر در مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه پنجم برگزار شد.
نمایش 1 تا 19 از 19