دوره های آموزشی
پروفایل

رله (Siemens (Siprotec

مدت:

دفعات:

زمان شروع:

مهلت:

پروفایل

Etap-Basic

مدت: 24ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/09/15

مهلت: 1396/09/08

پروفایل

مبانی کالیبراسیون

مدت: 16ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/09/09

مهلت: 1396/09/01

پروفایل

عنوان دوره مدیریت بحران

مدت: 8ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/09/08

مهلت: 1396/09/01

پروفایل

نرم افزار جامعPDMS

مدت: 16ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/09/02

مهلت: 1396/07/24

پروفایل

نرم افزار Excel

مدت: 8ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/08/05

مهلت: 1396/07/26

پروفایل

PLC-Basic

مدت: 16ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/08/11

مهلت: 1396/08/03

پروفایل

هماهنگی حفاظتی رله

مدت: 16ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/07/27

مهلت: 1396/07/19

پروفایل

طراحی تاسیسات الکتریکی

مدت: 8ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/07/14

مهلت: 1396/07/05

پروفایل

طراحی روشنایی

مدت: 8ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/07/13

مهلت: 1396/07/05

پروفایل

نرم افزارMSP-مقدماتی

مدت: 16ساعت

دفعات:

زمان شروع: 1396/07/06

مهلت: 1396/06/29

پروفایل

مبانی اندازه گیری و کالیبراسیون

مدت: 16 ساعت / 2 روز

دفعات:

زمان شروع: 1396/09/09

مهلت: 1396/09/01

پروفایل

مبانی اندازه گیری و کالیبراسیون

مدت: 16 ساعت / 2 روز

دفعات:

زمان شروع:

مهلت:

پروفایل

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

مدت: 24 ساعت / 3 روز

دفعات:

زمان شروع:

مهلت:

نمایش 1 تا 14 از 14