اخبار دوره آموزشی ژنراتور های اضطراری ارسال شده در : ۱۹ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری:

22 مرداد الی 25 مرداد1397

مدرس:

جناب آقای مهندس شبری 

تعداد شرکت کنندگان:

16 نفر

محل برگزاری:

پالایش و پخش اراک

 

شرکت کنندگان در دوره می توانند گواهینامه خود را در بخش جستجوی گواهینامه مشاهده نمایند.